Wat is een TOS?

Als een kind op taalgebied achterblijft bij andere kinderen of zich anders ontwikkelt, kan er sprake zijn van een TOS.

Er kunnen problemen zijn in het taalbegrip, de taalvorm, de taalinhoud en/of het taalgebruik.

Bij problemen in het taalbegrip vindt het kind het moeilijk om vraagjes, opdrachtjes of opmerkingen te begrijpen.

Bij problemen in de taalvorm blijven zinnen te kort en/of  ongestructureerd zgn ‘kromme’ zinnen.

Bij problemen in de taalinhoud kan er sprake zijn van een kleine woordenschat. Bij het spreken zijn vaak stopwoorden, denkpauzes of herhalingen in de zinnen hoorbaar. Ook kan er sprake zijn van woord-vindingsproblemen.

Bij problemen in het taalgebruik kan het zijn dat het kind niet weet hoe je een gesprekje moet voeren, taalgrapjes niet begrijpt of niet weet hoe je voldoende informatie aan een ander geeft.

Het gebruik van de taal dus als communicatiemiddel.

Een TOS kan samenhangen met andere stoornissen, zoals een spraakontwikkelingsachterstand, een ontwikkelingsachterstand, informatieverwerkingsachterstand of een gehoorprobleem.

Tevens spelen de mogelijkheden van het kind, psychologische factoren, sociale factoren en de aard en hoeveelheid taalaanbod een rol.

Het is van groot belang dat een vertraagde taalontwikkeling zo vroeg mogelijk wordt herkend. Een kind heeft van 0 tot 6 jaar een gevoelige periode voor het leren van de taal. Wanneer het taalniveau aan de basis niet goed is zal dit effect hebben op de verdere taal/ denkontwikkeling.  Een goede taalontwikkeling zorgt ervoor dat een kind zich op alle andere gebieden kan ontwikkelen, zoals zelfstandigheid of tijdsbesef.

Door een vertraagde taalontwikkeling kunnen leerproblemen en sociaal-emotionele problemen ontstaan. Wanneer het kind moeite heeft met begrijpen of zichzelf niet duidelijk kan maken, kan hij/zij een bepaald gedrag gaan vertonen. Zo kan het kind bijvoorbeeld angstig, boos of agressief worden. Ook kan een vertraagde taalontwikkeling negatieve gevolgen hebben voor het leren lezen en het begrijpend lezen.

Wat doet een logopedist bij een TOS?

De logopedist onderzoekt de taalontwikkeling van het kind zorgvuldig. Het is belangrijk zo veel mogelijk informatie te verzamelen, zodat er zo gericht mogelijk aan de taalontwikkeling kan worden gewerkt. De taalonderzoeken worden veelal afgenomen met gestandaardiseerde testen. Met deze testen wordt het talige niveau van een kind in vergelijking met zijn leeftijdsgenootjes bepaald. Er kan onderzoek verricht worden naar het taalbegrip, de taalproductie (woorden en zinnen), communicatievaardigheden en luistervaardigheden.

Soms wordt er door de logopedist, leerkracht of arts een compleet ontwikkelingsonderzoek (psychologisch, logopedisch en gehooronderzoek) geadviseerd.

In een onderzoeksinstituut kan dan bepaald worden of er sprake is van  andere stoornissen die de taalontwikkeling van het kind kunnen belemmeren.

Naar aanleiding van de uitslagen van de taalonderzoeken en verzamelde informatie wordt een diagnose gesteld. In overleg met de ouders wordt een plan gemaakt om zo gericht mogelijk aan de taalontwikkeling te kunnen gaan werken.

Behandeling van een TOS of een vertraagde taalontwikkeling

Er bestaan verschillende therapievormen, waaronder de indirecte en de directe therapie.

Bij de indirecte therapie worden de ouders door de logopedist geïnformeerd en gecoacht bij het stimuleren van de taalontwikkeling.  U , als ouder, leert hoe u in allerlei dagelijkse situaties extra aandacht aan de taal van het kind kunnen besteden.  Het kind krijgt op deze manier veel mogelijkheden om taal te koppelen aan ervaringen. Onze praktijk maakt daarbij veel gebruik van de methode Hanen. Dit is vooral effectief bij jonge kinderen.

Bij de directe therapie werkt de logopedist met het kind zelf. De logopedist bevordert een optimale communicatie. Ouders worden nauw bij de behandeling betrokken, zodat de taalontwikkeling ook thuis goed gestimuleerd kan worden.

Waar nodig wordt samenwerking gezocht met leerkrachten of andere behandelaars.

Behandeling van een vertraagde taalontwikkeling leidt vaak tot een betere communicatie, met name wanneer de vertraagde taalontwikkeling  of de TOS op jonge leeftijd wordt onderkend en behandeld.

Wilt u onze brochure over taalontwikkeling downloaden? Klik dan hier.