Wat is dyslexie?

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008): “een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau”.  Dyslexie mag alleen worden vastgesteld door een orthopedagoog of psycholoog. Vaak is het zo dat er geen dyslexie wordt gediagnosticeerd, maar er wel veel lees-en spellingsmoeilijkheden zijn. Dit geeft dan weer problemen met schoolse taken.

Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.

Wat doet de logopedist bij dyslexie/lees-en spellingsproblemen ?

Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Hiermee onderscheiden zij zich van de andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig houden, bijvoorbeeld orthopedagogen en remedial teachers. Dit is in het bijzonder van belang omdat zij kennis hebben van de diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid. Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren.

De logopedist doet onderzoek naar de lees-en spellingsproblemen, maar zal vaak ook onderzoek naar de andere taalvaardigheden.

Behandeling van dyslexie/lees-en spellingsproblemen

Goede begeleiding in een vroeg stadium (onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen. Dat de behandeling door een logopedist een grote bijdrage kan leveren aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van het gevolg ervan staan buiten kijf. In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen.

Het kan nodig zijn om naast de lees-en spellingsproblemen ook andere taalproblemen ( zoals een kleine woordenschat) te behandelen.

Een logopedist behandelt dus ook altijd de onderliggende problematiek.

Als de dyslexie verband houdt of samengaat met een ( onderliggende) logopedische stoornis, wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar.

Als er geen verband is met een logopedisch probleem, wordt het niet vergoed door de zorgverzekeraar, maar kunt u behandeling aanvragen op eigen kosten .
Wij volgen het protocol dyslexie.

Wilt u onze brochure Lezen is leuk downloaden? Klik dan hier.