Wat is een spraak(ontwikkelings)achterstand?

Bij een vertraagde spraakontwikkeling  , verbale ontwikkelingsdyspraxie of een spraakstoornis blijft de spraak van het kind duidelijk achter bij die van leeftijdsgenootjes.

Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder. Hij spreekt in enkele woorden of korte zinnen en zijn omgeving vindt het lastig om het kind te verstaan en te begrijpen.

Een spraakstoornis kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt ook voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

Een vertraging of stoornis in de spraakontwikkeling geeft problemen: het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Wat doet een logopedist bij een spraak(ontwikkelings)achterstand ?

De logopedist doet uitgebreid onderzoek naar de taal en de spraak van het kind. Daarbij worden gestandaardiseerde testen of genormeerde observatieschema’s gebruikt. Soms kan aanvullend onderzoek nodig zijn bv. naar het gehoor.

De logopedist onderzoekt wat de onderliggende oorzaak van het spraakprobleem is..

Mogelijk is de spraakstoornis het gevolg  van een motorisch of neurologisch probleem.

Kinderen met een schisis ( een lip-kaak-en/of gehemeltespleet) hebben een organisch probleem.

Als een kind problemen heeft  met het programmeren, afstemmen en controleren van de bewegingen die nodig zijn voor het spreken . praten we van een verbale ontwikkelingsdyspraxie.

Al deze verschillende oorzaken, hebben een ander behandelplan nodig.

Behandeling bij een spraak(ontwikkelings)achterstand

De logopedische behandeling is indirect en/of direct.

Bij een indirecte therapie legt de logopedist de ouders uit hoe ze het kind tot spreken kunnen stimuleren.

Bij de directe logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen kind en logopedist centraal. De logopedist heeft verschillende methodes ter beschikking waarbij op een speelse manier met het kind wordt geoefend.  Afhankelijk van het onderliggende  probleem, zal de logopedist het kind leren goed te luisteren naar de verschillende klanken of juist het kind ondersteunen in het kunnen uitspreken van de verschillende klanken.  Soms worden de spraakklanken gekoppeld aan gebaren. De ouders/’verzorgers van het kind zullen worden begeleid, zodat zij weten hoe ze met het spraakprobleem van hun kind kunnen omgaan.

Wij werken bij spraak( ontwikkelings) problemen, afhankelijk van het oorzaak o.a. met PROMPT, Metaphon, Hodson en Paden, dyspraxieprogramma.